NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY AUBAGIO

se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Citujeme prim. MUDr. Martu Vachovou ze specializovaného RS centra v Nemocnici Teplice: "Z vedlejších efektů se vyskytuje lymfopenie, nelze jej použít u nemocných s těžkou poruchou jaterních funkcí, a obavy budí i zvýšené padání vlasů. Vzhledem k tomu, že jde v podstatě o imunosupresivum, je otázkou následné bezpečné použití monoklonálních protilátek po předchozí léčbě tímto preparátem. Lék je také potenciální teratogen. (pozn. roztrous.cz: teratogen=látka způsobující u novorozenců vznik vrozených vývojových vad a defektů zrůdností)." (zdroj citace: Neurologie pro praxi 6/2014)

"K nežádoucím účinkům léčby teriflunomidem patří zvýšení aktivity jaterních enzymů, především ALT, úbytek vlasů až alopecie, bolest hlavy, zánět nosohltanu, průjem, únava, nauzea, úbytek neutrofilů, infekce horních cest dýchacích, bolest v zádech, infekce močových cest, hypertenzní choroba, periferní neuropatie. Ojediněle byl hlášen zánět slepého střeva, zánět ledvinové pánvičky a infekce dýchacího systému," napsala MUDr. Olga Zapletalová, vedoucí lékařka RS centra v Ostravě v časopise REMEDIA (č. 5/2014).

Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Celkem 1064 pacientů bylo vystaveno účinkům teriflunomidu (539 užívalo teriflunomid v dávce 7 g a 525 v dávce 14 mg) jednou denně zhruba 2 roky (medián trvání léčby) ve dvou placebem kontrolovaných studiích (429 pacientů léčených teriflunomidem v dávce 7 mg a 415 pacientů dávkou 14 mg) a v jedné srovnávací studii s aktivní léčbou (110 pacientů v každé ze skupin léčených teriflunomidem) u pacientů s relabujícími formami RS (relabující roztroušená skleróza, RRS).

Teriflunomid je hlavním metabolitem leflunomidu. Bezpečnostní profil leflunomidu u pacientů s revmatoidní artritidou nebo psoriatickou artritidou může být relevantní při předepisování teriflunomidu pacientům s RS.

Placebem kontrolovaná analýza souhrnných údajů byla založena na výsledcích od 844 pacientů s relabující roztroušenou sklerózou, kteří byli léčeni teriflunomidem v jedné denní dávce. V této bezpečnostní populaci byly u pacientů léčených teriflunomidem nejčastěji hlášené následující nežádoucí účinky: chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, parestezie, průjem, zvýšená hladina ALT, nauzea a alopecie. Průjem, nauzea a alopecie měly obecně mírnou až střední závažnost, přechodný charakter a pouze zřídka vedly k přerušení léčby.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené u přípravku AUBAGIO v placebem kontrolovaných studiích. Četnosti jsou definovány dle následujících konvencí:

-velmi časté (≥1/10),
-časté (≥1/100 až <1/10),
-méně časté (≥1/1000 až <1/100),
-vzácné (≥1/10000 až <1/1000),
-velmi vzácné (<1/10000),
-není známo (z dostupných údajů nelze určit).
V každé této skupině jsou nežádoucí účinky seřazeny dle klesající závažnosti.

Infekce a infestace

Velmi časté: Chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest

Časté: Bronchitida (zánět průdušek),
-sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin),
-faryngitida (zánět hltanu),
-cystitida (zánět močového měchýře),
-virová gastroenteritida (akutní zánět žaludku a střeva),
-orální herpes (opar na rtech),
-zubní infekce,
-laryngitida (zánět hrtanu),
tinea pedis (nejčastější mykóza postihující nohy)

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: Neutropenie (nedostatek neutrofilů v krvi)

Méně časté: Anémie (chudokrevnost),
-mírná trombocytopenie=trombocyty <100 g/l (nedostatek krevních destiček trombocytů v krvi)

Poruchy imunitního systému

Časté: Mírné alergické reakce

Psychiatrické poruchy

Časté: Úzkost

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Parestezie (porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svrbění apod.)

Časté: Ischias (bolest v kříži s vyzařováním do nohou),
-syndrom karpálního tunelu (poruchy citlivosti parestezie, bolesti, event. i atrofie svalů v oblasti ruky způsobené stlačením nervu procházejícího zápěstím),
-hyperestezie (zvýšená citlivost, zesílené vnímání, např. mravenčení, brnění, pálení i bolestivost  i při minimálních podnětech, patří sem i přecitlivělost na hluk),
-neuralgie (krutá bolest pociťovaná v průběhu nervu),
-periferní neuropatie (postižení periferního nervového systému - příznaky se liší podle místa postižení, rozsahu, typu lézí atd.)

Cévní poruchy

Časté: Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi vzácné: Intersticiální plicní onemocnění* (postižení vmezeřené plicní tkáně) *vychází pouze z údajů pro leflunomid

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Průjem, nauzea (nevolnost, pocit na zvracení)

Časté: Zvracení, bolest zubů

Velmi vzácné: Pankreatitida* (zánět slinivky břišní) *vychází pouze z údajů pro leflunomid

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté: Alopecie (ztráta vlasů)

Časté: Vyrážka, akné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté: Muskuloskeletální bolest (svalo-kosterní bolest), myalgie (bolesti svalů)

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: Polakisurie (časté nucení na moč, provázené vymočením pouze malého množství moči)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: Menoragie (prodloužené silné menstruační krvácení)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: Bolest

Vyšetření

Velmi časté: Zvýšená alaninaminotransferáza (ALT - zvýšená hladina enzymu, který přenáší určité aminoskupiny)

Časté: Zvýšená gamaglutamyltransferáza (GGT - zvýšená hladina enzymu, který přenáší zbytek glutamové kyseliny),
-zvýšená aspartátaminotransferáza (AST - zvýšená hladina enzymu, který přenáší určité aminoskupiny),
-snížení tělesné hmotnosti,
-snížený počet neutrofilů (druh bílých krvinek, tedy leukocytů, neutrofil se podílí na obraně organismu proti bakteriální infekci - jde o nejčetnější typ bílé krvinky v krvi člověka),
-snížený počet leukocytů (bílých krvinek, které jakožto součást imunitního systému bojují proti infekcím - leukocytů je několik druhů: neutrofily, eozinofily, bazofily, lymfocyty, monocyty - liší se jak svou funkcí, tak např. místem vzniku anebo délkou svého života)

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté: Bolest po traumatu


Popis vybraných nežádoucích účinků

Alopecie

byla hlášena ve formě řídnutí vlasů, snížení hustoty vlasů a vypadávání vlasů
(spojeného i nespojeného se změnou textury vlasů) u 15,2 % pacientů léčených
teriflunomidem v dávce 14 mg ve srovnání se 4,3 % pacientů léčených placebem.
Většina případů byla popisována jako difuzní nebo generalizovaná po celém
skalpu (nebyla hlášená žádná kompletní ztráta vlasů); případy se nejčastěji
objevovaly během prvních 6 měsíců a u 57 ze 63 (90 %) pacientů léčených
teriflunomidem v dávce 14 mg došlo k ústupu problému. K přerušení léčby v
důsledku alopecie došlo u 1,4 % pacientů ve skupině léčené teriflunomidem v
dávce 14 mg, ve srovnání s 0 % ve skupině užívající placebo.

Účinky na játra

V placebem kontrolovaných studiích byly zjištěny následující skutečnosti:

Zvýšení hladiny ALT (na základě laboratorních údajů) dle výchozího stavu - bezpečnostní populace v placebem kontrolovaných studiích

                                                           Placebo                        Teriflunomid 14 mg

>1- ≤3 ULN                                      124/420(29,5 %)           205/413 (49,6 %)

>3- ≤5 ULN                                      15/420(3,6 %)               16/413 (3,9 %)

>3 ULN                                            26/420 (6,2 %)              25/413 (6,1 %)

>5 ULN                                            11/420 (2,6 %)              9/413 (2,2 %)

>10 ULN                                          6/420 (1,4 %)                4/413 (1,0 %)

>5 - ≤20 ULN                                   9/420 (2,1 %)                7/413 (1,7 %)

>20 ULN                                          2/420 (0,5 %)                2/413 (0,5 %)

ALT >3 ULN a TBILI >2 ULN               1                                  1

Mírné zvýšení transaminázy a hodnota ALT nižší nebo rovnající se 3násobku ULN byla častěji pozorována ve skupině léčené teriflunomidem než ve skupině s placebem. Frekvence zvýšení nad 3násobek ULN a více byla v léčebných skupinách vyrovnaná.
K tomuto zvýšení hladiny transaminázy docházelo nejčastěji během prvních 6 měsíců léčby; po ukončení léčby se hladina vrátila na původní úroveň. Doba návratu byla různá, v horizontu měsíců i let.

Účinky na krevní tlak

V placebem kontrolovaných studiích byly zjištěny následující skutečnosti:

-systolický krevní tlak byl >140 mm Hg u 18,6 % pacientů léčených dávkou 14 mg teriflunomidu denně ve srovnání se 17,8 % pacientů užívajících placebo;

-systolický krevní tlak byl >160 mm Hg u 4,1 % pacientů léčených dávkou 14 mg teriflunomidu denně ve srovnání s 2,6 % pacientů užívajících placebo;

-diastolický krevní tlak byl >90 mm Hg u 20,3 % pacientů léčených dávkou 14 mg teriflunomidu denně ve srovnání se 17,1 % pacientů užívajících placebo.

Infekce

V placebem kontrolovaných studiích nebylo u pacientů léčených teriflunomidem v dávce 14 mg pozorováno zvýšení výskytu závažných infekcí (2,2 %) oproti placebu (2,1 %). Závažné oportunní infekce se v obou skupinách vyskytly s frekvencí 0,2 %.

Hematologické účinky

V placebem kontrolovaných klinických studiích s přípravkem AUBAGIO byl pozorován mírný pokles počtu bílých krvinek (< 15 % od výchozích hodnot, především šlo o pokles počtu neutrofilů a lymfocytů), přestože u některých pacientů byl pokles větší. K poklesu průměrného počtu od výchozích hodnot došlo během prvních 6 týdnů léčby a poté se stav v průběhu léčby stabilizoval na nižších hladinách (méně než 15% snížení oproti výchozím hodnotám). Účinek na červené krvinky (RBC) (<2%) a krevní destičky (<10 %) byl méně výrazný.

Periferní neuropatie

V placebem kontrolovaných studiích byla periferní neuropatie, včetně polyneuropatie i mononeuropatie (např. syndrom karpálního tunelu), hlášena častěji u pacientů užívajících teriflunomid než u pacientů užívajících placebo.
V pilotních placebem kontrolovaných studiích byla incidence periferní neuropatie potvrzena vyšetřením vedení nervem u 2,2 % pacientů (tzn. 15 ze 685) léčených dávkou 14 mg, ve srovnání s 0,6 % pacientů (tzn. 4 ze 708) léčených placebem. Léčba byla přerušena u 7 pacientů s periferní neuropatií a u 4 pacientů léčených teriflunomidem v dávce 14 mg. Ústup potíží po ukončení léčby byl nahlášen u 2 pacientů z této skupiny.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Dle zkušeností v klinických studiích zřejmě teriflunomid není spojen se zvýšeným rizikem malignity. Riziko malignity, zejména riziko lymfoproliferativních poruch, se zvyšuje při použití některých jiných látek ovlivňujících imunitní systém (efekt třídy).

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz