NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LEMTRADY

se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Citujeme prim. MUDr. Martu Vachovou ze specializovaného RS centra v Nemocnici Teplice: "Při podání se může vyskytnout infuzní reakce, je mírně zvýšení riziko herpetických infekcí, proto se profylakticky podává acyclovir 200 mg 2xdenně. Komfort léčby a její vysoká efektivita jsou vykoupeny rizikem rozvoje idiopatické trombocytopenie, tyreopatie a Goodpastureova syndromu. Proto je nutné minimálně 4 roky od poslední dávky pravidelné sledování krevního obrazu, renálních parametrů a hormonů štítnice. Pacient neschopný dodržet tato bezpečnostní opatření není vhodný k této léčbě. Otěhotnění je možné nejdříve 4 měsíce po poslední dávce léku." (pozn. roztrous.cz: profylakticky=preventivně, idiopatická trombocytopenie=nedostatek krevních destiček, souvisí s útlumem kostní dřeně, tyreopatie=onemocnění štítné žlázy, Goodpastureův syndrom=rychle progredující zánětlivé onemocnění ledvin, renální=týkající se funkce ledvin)." (zdroj citace: Neurologie pro praxi 6/2014)

"Je nutná compliance* pacienta, který musí souhlasit se čtyřletým monitorovacím plánem po podání poslední dávky alemtuzumabu," napsala prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí lékařka RS centra na Karlově náměstí v Praze v časopise REMEDIA (č.4/2014). Zdůraznila, že čtyřletý monitoring zdravotního stavu pacienta je nutný i v případě, že není zapotřebí další přeléčování pacienta, ani není nemoc aktivní. "Neochota pacienta spolupracovat podle tohoto plánu je vylučovacím kritériem pro léčbu, protože by mohlo dojít k ohrožení pacienta," zdůraznila prof. Havrdová. Z jejího článku vyplývá, ž dlouhodobé sledování pacienta (vyšetřování kompletního krevního obrazu 1x za měsíc) má skutečně velký význam, protože např. imunitní trombocytopenická purpura se u tří pacientů ve II. fázi klinických zkoušek vyskytla až téměř dva roky po podání 2. série alemtuzumabu. Podobně autoimunita štítné žlázy, která se vyskytuje zhruba u 39 % účastníků klinického hodnocení, se projevila nejčastěji až v třetím roce léčby, tedy dávno po 2. sérii infuzí.
* (pozn.: compliance = spolupráce = ochota pacienta spolupracovat při léčbě, přijmout a řídit se pokyny lékaře)

"Reakce související s infuzí se vyskytují u téměř 100 % pacientů, zřídka však jsou závažné. Autoimunitní nežádoucí účinky se vyskytly u přibližně jedné třetiny pacientů. Projevují se především jako poruchy štítné žlázyméně často jako imunitní trombocytopenická purpura nebo nefropatie. Komplexní monitorovací program trvá nejméně 4 roky po poslední dávce alemtuzumabu a umožňuje včasnou detekci autoimunitních nežádoucích účinků," napsala MUDr. Ivana Kovářová z RS centra na Karlově náměstí v Praze v časopisu Farmakoterapie (6/2014).

Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete kdykoliv na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Celkem 1188 pacientů s relabující-remitující RS (RRRS) léčených přípravkem LEMTRADA (12 mg nebo 24 mg) představovalo bezpečnostní populaci souhrnné analýzy kontrolovaných klinických studií s výsledkem 2363 acientoroků bezpečnostního následného sledování a s mediánem následného sledování 24 měsíců.

Nejdůležitější nežádoucí účinky jsou autoimunitní (ITP, poruchy štítné žlázy, nefropatie, cytopenie), IAR a infekce.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku LEMTRADA (u ≥ 20 % pacientů) jsou vyrážka, bolest hlavy, pyrexie a infekce dýchacích cest.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Níže uvedená tabulka je založena na souhrnných bezpečnostních údajích až za 24 měsíců od pacientů s RRRS léčených přípravkem LEMTRADA 12 mg/den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů při vstupu do studie a po dobu 3 po obě jdoucích dnů ve 12. měsíci studie. Nežádoucí účinky, které se vyskytly u ≥ 0,5 % pacientů, jsou uvedeny dle tříd orgánových systémů (SOC) a referované terminologie (PT) MedDRA.
Četnosti jsou definovány dle následujících konvencí:
-velmi časté (≥ 1/10);
-časté (≥ 1/100 až < 1/10);
-méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100).
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky ve studii 1, 2  3 pozorované u 0,5 % pacientů čených přípravkem LEMTRADA 12 mg:

Infekce a infestace
Velmi časté: Infekce horních dýchacích cest, infekce močových cest
Časté: Infekce dolních dýchacích cest,
-herpes zoster (pásový opar, je způsobený herpetickým virem varicela zoster, který udětí způsobuje plané neštovice),
-gastroenteritida (akutní zánět žaludku a střeva)
-herpes labialis (opar na rtu, je způsobený virem herpes simplex)
-orální kandidóza (druh mykózy, infekce vyvolaná kvasinkou Candida kandida - vytvářejí se bělavé povlaky na sliznici dutiny ústní, nebo je sliznice zarudlá a bez povlaků, patří sem ale i bolavé koutky úst)
-vulvovaginální kandidóza, (infekční onemocnění vaginy a vulvy, je způsobeno kvasinkovými mikroorganismy)
-chřipka, ušní infekce

Méně časté: Zubní infekce,
-herpes genitalis (opar na genitáliích, způsobuje ho herpesvirus hominis)
-onychomykóza (plísňové onemocnění nehtů)

Poruchy krve a ymfatického systému
Velmi časté: Lymfopenie (snížený počet lymfocytů v krvi, těžká lymfopenie je spojena s nižší odolností organismu vůči infekcím),
-leukopenie (snížený počet bílých krvinek leukocytů v krvi, má za následek zvýšenou náchylnost k infekcím a k jejich těžšímu průběhu)
Časté: Lymfadenopatie (zvětšení lymfatických uzlin)
Méně časté: Imunitní trombocytopenická purpura (urychlený rozpad krevních destiček - vede ke zvýšenému sklonu ke krvácivosti, na pokožce se tvoří drobné červené tečky),
-
trombocytopenie (nedostatek krevních destiček - výrazný nedostatek vede ke spontánnímu krvácení z dásní, sliznic, do kůže aj.),
-snížený hemoglobin (úbytek červeného krevního barviva - nedostatek znamená chudokrevnost),
-snížený hematokrit (laboratorní hodnota, která svědčí o sníženém množství červených krvinek, a vyšším podíl uplazmy v krvi - používá se pro diagnostikování chodokrevnosti, ale vyskytuje se také u příliš zavodněného organismu)

V klinické zkoušce fáze II se vyskytly tři případy imunitní trombocytopenie, z toho jeden pacient zemřel.

Poruchy imunitního systému
Časté: Syndrom uvolňování cytokinů (těžký syndrom z uvolnění cytokinů je charakterizován těžkou dušností, často doprovázenou bronchospazmem a hypoxií-nedostatek kyslíku v tkáních, dále horečkou, zimnicí, třesavkou, urtikou-pupen připomínající kopřivku a angioedémem-otok hlubších vrstev kůže a podkoží, popř. sliznice střev či dýchacího traktu)

Endokrinní poruchy

Časté: Basedowova choroba (onemocnění štítné žlázy),
-hypertyreóza (zvýšená činnost štítné žlázy),
-autoimunitní tyroiditida (zánět štítné žlázy),
-hypotyreóza(snížená činnost štítné žlázy), 
-struma (zvětšení štítné žlázy),
-pozitivní protilátky proti štítné žláze (autoimunitní onemocnění štítné žlázy)

Psychiatrické poruchy

Časté: Insomnie*(nespavost),
-
úzkost
Méně časté: Deprese

Poruchy nervového systému
Velmi časté: Bolest hlavy*
Časté: Relaps RS,
-závrať*,
-hypestezie (snížená citlivost na vnější smyslové podněty, obvykle hypestezie kůže),
-parestezie (porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svrbění apod.),
-tremor (třes - nenápadněji rukou),
-dysgeuzie* (porucha chuti)
Méně časté: Smyslové poruchy,
-hyperestezie (zvýšená citlivost, zesílené vnímání, např. mravenčení, brnění, pálení i bolestivost i při minimálních taktilních podnětech, patří sem i přecitlivělost na hluk)

Poruchy oka
Časté: Rozmazané vidění
Méně časté: Konjunktivitida (zánět spojivek)

Poruchy ucha a labyrintu
Časté: Vertigo (závrať, porucha rovnováhy)

Srde
ční poruchy
Časté: Tachykardie* (zrychlení srdeční frekvence nad 90 min),
-bradykardie (snížení srdeční frekvence pod 60 úderů za minutu),
-palpitace (bušení srdce vnímané pacientem)

Cévní poruchy
Velmi časté: Zrudnutí*
Časté: Hypotenze* (nízký tlak krve),
-hypertenze (vysoký tlak krve)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: Dyspnoe* (dýchací obtíže - např. dušnost, namáhavé dýchání),
-kašel,
-epistaxe (krvácení z nosu),
-orofaryngeální bolest (dutiny ústní a hltanu)
Méně časté: Pocit sevření hrdla, škytavka, podráždění v krku

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: Nauzea* (nevolnost, pocit na zvracení)
Časté: Bolest břicha, zvracení, průjem,
-dyspepsie * (trávicí obtíže),
-stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní)
Méně časté: Zácpa,
-gastroesofageální reflux,
-krvácení z dásní,
-dysfagie

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté: Zvýšená aspartátaminotransferáza (hladina jaterních enzymů AST)

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté: Kopřivka*, vyrážka*, pruritus (svědění)*
Časté: Vyrážka na kůži celého těla*,
-erytém,
-ekchymóza,
-alopecie,
-hyperhidróza,
-akné
Méně časté: Puchýře, noční pot

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Časté: Myalgie (bolest svalů),
-svalová slabost,
-artralgie (bolest kloubů),
-bolest zad,
-bolest v končetině,
-svalové spazmy (křeče),
-bolest krku

Poruchy ledvin a mo
čových cest
Časté: Proteinurie (bílkoviny v moči),
-hematurie (krev v moči)

Poruchy reproduk
čního systému a prsu
Časté: Menoragie (prodloužené silné menstruační krvácení),
-nepravidelná menstruace
Méně časté: Cervikální dysplazie (předrakovinné změny na děložním čípku),
-amenorea (vynechání menstruačního krvácení )

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté: Pyrexie (horečka)*, únava*
Časté:
Hrudní diskomfort (bolest na hrudi - bývá vyvolán námahou a ustupuje v klidu)*, třesavka*, bolest*,
-periferní edém (otok tkání - obvykle dolních končetin v důsledku hromadění tělních tekutin),
-astenie (tělesná slabost),
-chřipkovité příznaky, malátnost, bolest v místě infuze

Vyšetření
Méně časté: Pokles tělesné hmotnosti

Poranění, otravy a procedurální komplikace
Časté: Kontuze (zhmoždění)

Popis vybraných nežádoucích účinků

Pojmy označené hvězdičkou (*) v tabulce 1 označují nežádoucí účinky uváděné jako reakce spojené s infuzí.

Mezi IAR rovněž patří fibrilace síní a anafylaxe, které se objevovaly v četnosti pod hranicí 0,5 % souvisejících událostí.


Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz