NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY OCREVUSU

- se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Vzhledem k tomu, že registrace tohoto léku v ČR teprve probíhá, není dosud znám obsah příbalového letáku, kde je povinně uváděn i výčet nežádoucích účinků konkrétního léčiva. Obecně lze v tuto chvíli říci jen tolik, že u pacientů léčených ocrelizumabem v rámci klinických zkoušek se častěji vyskytovaly infuzní reakce (svědění, vyrážka, dýchací obtíže,...), případně měli pacienti častěji infekce horních cest dýchacích a také herpes labialis (opary na rtech).
Neurologům je nicméně známo, že užívání ocrelizumabu s sebou nese zřejmě i nižší riziko vyvolání rakoviny. V klinických zkouškách se totiž neoplasma vyskytlo u 2,3 % pacientů, kterým byl podáván ocrelizumab, zatímco v placebové skupině se novotvary vyskytly pouze u 0,8 % pacientů. Přestože se to při schvalování ocrelizumabu v Serverní Americe nedostalo do výčtu nežádoucích účinků v příbalovém letáku, zveřejnil americký regulační úřad FDA (Úřad pro potraviny a léčiva) upozornění, že "lék, může zvyšovat riziko malignit, zejména rakoviny plic".
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. ale ve svém článku v odborném časopise Neurologie pro praxi (04/2017) poukazuje na výskyt rakoviny jiného orgánu: "Nejvýznamnějším nežádoucím účinkem byl zvýšený počet malignit ve větvích studií s ocrelizumabem. I když jde o postižení různých orgánů, zdá se, že nejčastější byl karcinom prsu, především u pacientů s primární progresí. Jde o určitý varovný signál a k definitivním závěrům jsou samozřejmě nutná další data z dlouhodobého sledování pacientů léčených ocrelizumabem. Incidence všech malignit je v porovnání s epidemiologickými daty u pacientů s RS sice nezvýšena, incidence karcinomu prsu však lehce zvýšena je."

Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz