NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY REBIFU

se u pacientů mohou, ale nemusí projevit. Citujeme z příbalového letáku, jehož aktuální verzi najdete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL):

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících ZÁVAŽNÝCH VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ:

Závažné reakce z přecitlivělosti (alergické reakce). Pokud se u Vás objeví bezprostředně po podání přípravku Rebif náhlé obtíže s dýcháním, které se mohou vyskytnout v souvislosti s otokem obličeje, rtů, jazyka nebo krku, kopřivkou, svěděním celého těla a pocitem slabosti nebo mdloby, kontaktujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc. Tyto reakce jsou vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů).

Možné příznaky poruchy jater: žloutenka (zažloutnutí kůže nebo bělma očí), rozsáhlé svědění,
ztráta chuti k jídlu spolu s nevolností a zvracením a snadná tvorba modřin na kůži. Těžké poruchy jater mohou být spojeny s dalšími příznaky, jako jsou obtíže s koncentrací, spavost a zmatenost.

Deprese je častá (může postihovat až 1 z 10 pacientů) u pacientů s roztroušenou sklerózou. Pokud se budete cítit depresivně nebo pokud se u Vás vyskytnou sebevražedné myšlenky, oznamte to ihned svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři:

Příznaky podobné chřipce, jako je bolest hlavy, horečka, zimnice, bolest svalů a kloubů, únava a nevolnost jsou velmi časté (může postihovat více než 1 z 10 pacientů). Tyto příznaky jsou obvykle mírné, jsou častější na začátku léčby a snižují se v jejím průběhu.

Pro snížení těchto příznaků Vám může lékař doporučit vzít si léky proti horečce a bolesti před užitím přípravku Rebif a pak během 24 hodin po každé injekci.

Reakce v místě aplikace injekce zahrnující zarudnutí, otok, změnu barvy, zánět, bolest a porušení kůže jsou velmi časté. Výskyt reakcí v místě aplikace injekce se obvykle v průběhu času snižuje.

Destrukce tkáně (nekróza), absces a zatvrdnutí v místě vpichu jsou méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů).

Viz doporučení v bodě "Upozornění a opatření" pro minimalizaci rizika reakcí v místě aplikace injekce.

Místo aplikace injekce může být infikováno (méně časté); kůže může být oteklá, citlivá a tvrdá a celá oblast může být velmi bolestivá. Pokud se u Vás objeví
jakékoli tyto příznaky, poraďte se se svým lékařem.

Výsledky některých laboratorních vyšetření mohou být změněny. Pacient si obvykle těchto změn nevšimne (žádné příznaky), změny jsou obvykle přechodné a mírné a většinou nevyžadují zvláštní léčbu.

Počet červených a bílých krvinek nebo krevních destiček se může snižovat buď samostatně (velmi časté), nebo současně (vzácné). Mezi možné příznaky vyplývající z těchto změn by mohly patřit únava, snížená schopnost obrany proti infekci, tvorba modřin nebo nevysvětlitelné krvácení. Mohou být změněny jaterní testy (velmi časté). Byl také zaznamenán zánět jater (méně časté). Pokud se u Vás objeví příznaky naznačující poruchu jater, jako je ztráta chuti k jídlu s dalšími příznaky, jako je nevolnost, zvracení, žloutenka, kontaktujte, prosím, ihned svého lékaře (viz výše "Informujte ihned svého lékaře").

Porucha funkce štítné žlázy je méně častá. Štítná žláza může vykazovat zvýšenou nebo nedostatečnou funkci. Tyto změny v aktivitě štítné žlázy pacient
téměř vždy nevnímá jako příznaky, avšak Váš lékař může podle potřeby doporučit vyšetření štítné žlázy.

Pseudo-relaps roztroušené sklerózy (frekvence není známa): Existuje možnost, že na začátku léčby přípravkem Rebif se u Vás objeví příznaky, které budou podobné příznakům při relapsu (opětné zhoršení zdravotního stavu) roztroušené sklerózy. Můžete například cítit výrazné napětí nebo slabost ve svalech, což Vám bude bránit v pohybu. V některých případech souvisí tyto příznaky s horečkou nebo příznaky podobnými chřipce popsanými výše. Pokud si všimnete jakýchkoli těchto nežádoucích účinků, informujte svého lékaře.


DALŠÍ MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů):

• bolest hlavy

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů):

• nespavost (poruchy spánku)

• průjem, nevolnost, zvracení

• svědění, vyrážka (kožní erupce)

• bolest svalů a kloubů

• únava, horečka, zimnice

• vypadávání vlasů

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů):

• kopřivka

• epileptické záchvaty

• zánět jater (hepatitida)

• dechové potíže 

• krevní sraženiny, jako je hluboká žilní trombóza

• poruchy sítnice (zadní část oka), jako je zánět nebo krevní sraženiny s následnými poruchami zraku (poruchy zraku, ztráta zraku)

• zvýšené pocení

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů):

• Sebevražedný pokus

• Závažné kožní reakce - některé se slizničními lézemi

• Trombotická trombocytopenická purpura/hemolyticko uremický syndrom: porucha, která se může projevovat malými krevními sraženinami, zvýšenou tvorbou modřin, krvácením, snížením počtu krevních destiček, anémií, extrémní slabostí a poruchami ledvin.

• Lupus erytematodes indukovaný léky: nežádoucí účinek dlouhodobé léčby přípravkem Rebif. Příznaky mohou zahrnovat bolest svalů a kloubů, otok a vyrážku. Mohou se u Vás také objevit další známky, jako je horečka, snížení tělesné hmotnosti a únava. Příznaky obvykle vymizí během jednoho až dvou týdnů po ukončení léčby.

• Problémy s ledvinami, včetně jizvení, které může snižovat funkci ledvin.


Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z těchto příznaků:

- pěnivá moč,

- únava,

- otok, zvláště kotníků a očních víček a přírůstek tělesné hmotnosti,

informujte svého lékaře, protože se může jednat o známky možných problémů s ledvinami.


Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u interferonu beta (frekvence není známa)

• závratě

• nervozita

• ztráta chuti k jídlu

• rozšíření krevních cév a bušení srdce (palpitace)

• nepravidelnosti a/nebo změny menstruačního krvácení.

Bez porady s lékařem byste neměl(a) ukončit nebo měnit léčbu.


Kontakt

Roztrouš - web pro RS pacienty a jejich rodiny roztrous@email.cz